Diànzǐ shāngwù wǎngzhàn lèixíng hé chángjiàn diànzǐ shāngwù shāngyè móshì

更新时间:2019-05-14 17:10:59点击:113221 Wangdian operation

Hùliánwǎng shàng de dà duōshù diànzǐ shāngwù wǎngzhàn dōu shì B2C língshòu shāng. Dànshì, yǒu xǔduō lèixíng de diànzǐ shāngwù wǎngzhàn: B2B(qǐyè duì qǐyè) B2C(qǐyè duì xiāofèi zhě) C2C(xiāofèi zhě duì xiāofèi zhě) C2B(xiāofèi zhě duì qǐyè) B2A(qǐyè duì gōnggòng guǎnlǐ bùmén) C2A(gōnggòng xíngzhèng bùmén de xiāofèi zhě)